ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
GUIDING TACTILE หมุดนำทาง

GUIDING TACTILE หมุดนำทาง 

STUDS รุ่นหมุดสแตนเลสทรงกลม ใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตา ทราบถึง ทางแยก, ทางลง, ทางต่างระดับ, ขั้นบันได

โดยผู้พิการทางสายตาจะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ไม้เท้า

นิยมใช้ บนพื้นฟุตบาท, สถานีรถไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น หน้าลิฟท์โดยสาร

STRIPS รุ่นแถบสแตนเลสแนวยาว ใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตา ทราบถึง “ทิศทางในการเดิน” ซึ่งเส้นทางจะเป็นเส้นตรง

โดยผู้พิการทางสายตา จะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ไม้เท้า

 

นิยมใช้ บนพื้นฟุตบาท, สถานีรถไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น หน้าลิฟท์โดยสาร

Tectile Indicator : หมุดสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 บัญญัติให้ออก กฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะ

หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือ บริการในอาคาร สถานที่ หรือ บริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 (ที่มา : สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกแก่

คนพิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางการมองเห็น ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็น สามารถเดินทางในอาคารได้อย่างเช่นคนทั่วไป สามารถ

 

ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้พิการและเพิ่มคุณค่าให้แก่สถานที่หรืออาคารนั้น ๆ

 ประเภทของสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส

WARNING BLOCKS : พื้นผิวต่างสัมผัสเตือน ใช้สำหรับการเตือนผู้พิการทางการมองเห็น ให้สามารถรับรู้ถึงจุดระวัง พื้นที่ต่างระดับ

ทางเข้าออกที่มีประตู บันได ทางลาดเอียง ลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน และตรงจุดที่พื้นผิวต่างสัมผัส ที่บ่งบอกทิศทางมีการหยุดหรือ

เปลี่ยนทิศทาง

GUIDE BLOCKS : พื้นผิวต่างสัมผัสบ่งบอกทิศทาง ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็น สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้

ทำให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถสัญจรไปมาในอาคารขนส่ง และอาคารอื่น ๆ ได้อย่างง่าย

*** การเลือกสีที่ใช้สำหรับสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น มีส่วนสำคัญ โดย “สีเหลือง” เป็นสีที่ผู้พิการ

ทางการมองเห็น (ตาบอดไม่สนิท) สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้มากกว่าสีอื่น ๆ

CERAMIC TACTILE INDICATORS

แผ่นเซรามิคนำทาง เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อนำทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้พิการทางสายตา

สามารถทราบทิศทางการเดิน ทางเดินลาดชัน พื้นที่ต่างระดับ การเปลี่ยนแปลงทิศทางด้านหน้า และยังสามารถแจ้งให้ผู้พิการทางสายตา

ได้ทราบถึงพื้นที่อันตรายด้านหน้าที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ก่อให้เกิดอันตรายได้

 

 

 

 

สนใจ สอบถามข้อมูลสินค้า โทร. 081-983-6800